followers 3 popularity
5
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
kiemtoan is not in any groups
kiemtoan
Quy định về công khai báo cáo tài chính nhà nước
8 months ago

Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có được tính vào chi phí hợp lý không?

Apr 14th 2019 at 8:10 PM

Trong những dịp lễ tết, đa phần các doanh nghiệp sẽ chi một khoản thưởng cho người lao động. Vậy Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có được tính vào chi phí hợp lý không? Các khoản tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có phải chịu thuế TNCN không ? IAC Hà Nội xin chia sẻ như sau:

1. Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

Theo Điều 6, Thông Tư 96/2015/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

 

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

 

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

 

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

 

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động KHÔNG được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”

 

Kết luận:

 

Tiền thưởng lễ 30/04 – 01/05  được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu các khoản chi này được ghi cụ thể và mức được hưởng tại một trong các văn bản sau:

 

2. Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có phải chịu thuế TNCN không?

Theo Điều 2, khoản 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

 

“ 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

 

 

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán.

 

Kết luận:

 

=> Khoản thưởng lễ 30/04 – 01/05 là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải chịu thuế TNCN.

 

=> Phải khấu trừ thuế TNCN tại thời điểm chi trả, theo biểu suất lũy tiến từng phần.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here