followers 0 popularity
4
following 1

following  view all

Groups
huongseo is not in any groups

Interests

money
huong | huongseo

Chia sẻ một cách đặt cược theo xu thế của Baccarat

Jan 14th 2017 at 6:16 PM

1. Ván đầu tiên không đặt cược, ván đầu tiên nếu mở kinh nghiệm lô đề nhà cái thì ván thứ hai và ba sẽ đặt nhà cái; nếu mở tụ thì ván thứ hai và ba đặt nhà tụ, sau đó thì mỗi ba ván là một chu kỳ đặt cược.2. Nếu ván 1, 2, 3 đều mở nhà cái thì ván 4, 5, 6 cũng đặt nhà cái.

3. Nếu ba ván đầu tiên là cái-tụ-cái thì đặt tụ-cái-tụ; nếu là tụ-cái-tụ thì đặt cái-tụ-cái.

4. Nếu bốn ván đầu tiên là tụ-cái-cái-tụ thì đặt tụ-cái-cái; empire777 nếu là cái-tụ-tụ-cái thì đặt cái-tụ-tụ; nhưng nếu bốn ván đầu tiên là cái-cái-tụ-tụ, vậy thì đặt cái-cái-tụ; nếu là tụ-tụ-cái-cái thì đặt tụ-tụ-cái.

5. Nếu như ba ván đầu tiên đều mở nhà cái thì đặt cược nhà cái, mở nhà cái thì tiếp tục đặt hai ván cái, mở nhà tụ thì đặt hai ván tụ; nếu như ba ván đầu tiên đều là nhà tụ thì đặt cược nhà tụ, mở nhà tụ thì theo hai ván tụ, mở nhà cái thì theo hai ván cái.

6. Giả sử sáu ván bài đầu tiên đã xuất hiện những quy luật không bình thường đăng ký 12bet thì ba ván bài đầu tiên sẽ hoàn toàn ngược lại, ngoại trừ lối thắng dài, ví dụ như cái-tụ-tụ-cái-tụ-tụ, cái-cái-tụ-cái-cái-tụ, cái-cái-tụ-tụ-tụ-cái, cái-tụ-cái-tụ-cái-tụ, cái-tụ-cái-cái-tụ-cái (cái-cái-cái-tụ-tụ-tụ, 6 ván cái thì như mục 5) thay đổi thành đặt cược một ván bài theo xu hướng, tạm ngưng quan sát trong vòng bảy ván bài và đặt cược tiếp.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here