followers 1 popularity
20
following 2

followers  view all

following  view all

Groups
caoxilu is not in any groups
caoxilu | caoxilu

Tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán công trình xây dựng

Dec 24th 2015 at 5:43 AM
Theo quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005, việc thẩm tra dự toán cần phải làm những việc sau đây:

- Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán;

- Kiểm tra tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định;

- Xác định giá trị dự toán, tổng dự  toán  xây dựng công trình.

Quy định là vậy nhưng đối với các dự án vốn đầu tư của tư nhân thì việc kiểm tra sự chính xác khối lượng là rất quan trọng. Khi có khối lượng đúng việc chọn thầu và kiểm soát về chi phí trong quá trình triển khai dự án trở nên đơn giản. Với Song Nam khi thẩm tra Chúng tôi không phải kiểm tra khối lượng của dự toán mà tính lại toàn bộ khối lượng của dự toán theo các đề mục thiết kế nêu ra.Chi phí thẩm tra thiết kế như thế nào?

Quy định thẩm tra thiết kế. Theo quyết định số: 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí đầu tư xây dựng công trình, việc xác định chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thẩm tra dự toán được xác định theo mục 3.5 như sau:

Chính vì vậy khi giao Song Nam thẩm tra dự toán Chủ đầu tư có thể bỏ toàn bộ khối lượng trong dự toán để Chúng tôi tự tính lại. Sau khi có khối lượng của Song Nam tính Chủ đầu tư so sánh với khối lượng củathiết kế kiến trúc tính và quyết định chính xác khối lượng thực hiện. 3.5. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước

3.5.1. Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 15 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt. Trường hợp công việc thiết kế được thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 15 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán gói thầu được duyệt và điều chỉnh với hệ số K = 0,9.

3.5.2. Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước xác định bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật. Chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ xác định bằng lập dự toán.


Mọi nhu cầu xin liên hệ:
Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam Địa chỉ: 98 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1 Điện thoại: 08 3848 4995 - Hotline:  01269 861 168
0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here