followers 4 popularity
11
following 1

followers  view all

following  view all

Groups
seothanhtung is not in any groups
seothanhtung

Những lưu ý về điều chỉnh hợp đồng tư vấn giám sát

Dec 1st 2015 at 5:59 PM

Việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, do kéo dài thời gian thi công xây dựng công trình được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tiến độ tổng thể điều chỉnh của dự án (văn bản số 1415/BGTVT-CQLXD ngày 13/2/2014), vì vậy việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát căn cứ khối lượng công việc thực hiện, số lượng chuyên gia tương ứng với kế hoạch điều động nhân sự theo tiến độ, mức lương của các chuyên gia và các chi phí khác có liên quan.

 

 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng theo tỷ lệ (%) được tính theo tỷ lệ (%) giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc. Khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ lệ (%) được xác định trong hợp đồng nhân với giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc.

 

Chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng để thỏa thuận chi phí làm cơ sở bổ sung giá hợp đồng. Trong đó lương của chuyên gia trong nước căn cứ mức lương trong hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng đã ký kết, phù hợp với mặt bằng giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính.

 

Mức lương chuyên gia nước ngoài được xác định trên cơ sở mức lương trong hợp đồng, và quy định tại Thông tư số 07/2012/TT - BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

 

 

Chi phí tư vấn giám sát (bao gồm cả chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng) không vượt chi phí tư vấn giám sát trong hợp đồng gốc (không bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng).

 

Việc điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng tương ứng với từng thời kỳ.

 

Chi phí dịch vụ tư vấn thiết kế trong hồ sơ dự thầu về nguyên tắc phải bảo đảm đủ trang trải chi phí mà đơn vị tư vấn sẽ phải bỏ ra để thực hiện hợp đồng, phù hợp với phương án kỹ thuật đã đề xuất và phải xuất phát từ chiến lược kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, chi phí này phải bảo đảm tính cạnh tranh.

 

Do vậy, Cty của ông Việt cần tính toán, xác định chi phí tư vấn giám sát sao cho phù hợp.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here