neuroacid

HAGNAYA Project vzw - STATUTEN

Jul 23rd 2010 at 1:05 PM
Hoofdstuk I: Omschrijving en Doel van  HAGNAYA Project vzw


Art. 1

HAGNAYA Project vzw, gesticht op 15 september 2009.

Stichters:

·         Jacobs Koen Irma Germain, Overpoortstraat 82b 9000 Gent BE

·         Stijn Heyndrickx

·         xxxxxxxx

Zetel: Overpoortstraat 82b 9000 Gent BE

( http://www.overpoort.eu/hagnaya )


Art. 2

HAGNAYA Project vzw behartigt de belangen van de leden van HAGNAYA Project vzw, los van hun politieke voorkeur of levensbeschouwelijke overtuiging.

Art. 3

HAGNAYA Project vzw verplicht zich ertoe ideeën, partners, sponsors en leden menswaardig te verenigen in vriendschap en verdraagzaamheid ter bevordering van de gezondheidszorg, ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleren van de locale economie door intense samenwerking met de plaatselijke bevolking en instellingen van Hagnaya, te 6011 San Remigio Filipijnen. HAGNAYA Project vzw heeft aandacht voor de verschillende aspecten van ontwikkeling en onderzoek naar een bewuste samenleving. HAGNAYA Project vzw stelt zich tot doel de samenwerking tussen HAGNAYA Project vzw leden en de gemeenschap te bevorderen. Dit door het organiseren van internetcampagnes, websites, feestelijkheden, cultuurevenementen, kunstevenementen,  sportactiviteiten en bijeenkomsten enerzijds; aanbrengen van adviezen m.b.t. tactiek, strategie, media, beheer en technologie anderzijds. HAGNAYA Project vzw organiseert activiteiten van algemeen nut. HAGNAYA Project vzw richt in hun secretariaat permanenties in en staat alle leden bij waar mogelijk.

 

Hoofdstuk II: Structuren van de Vereniging


Art. 4

HAGNAYA Project vzw wordt geleid door het bestuur. Het bestuur moet verantwoording afleggen tegenover de leden van de vereniging. Het bestuur is vrij om, indien zij dit nodig acht nieuwe functies in het leven te roepen. De voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen het dagelijks bestuur, verder het db. De overige bestuursleden kunnen meerdere, doch niet meer dan twee, functies uitoefenen. Een zelfde functie kan door meer dan één persoon uitgeoefend worden.
De uitvoerende functies maken jaarlijks een financieel verslag met daarin de inkomsten en uitgaven per activiteit en bezorgen dit aan de penningmeester.

Art. 4 bis

a)    De voorzit(s)ter van de vereniging roept de leden van het bestuur bij elkaar voor de bestuursvergaderingen. Zij/Hij stelt samen met de secretaris de agenda op voor elke vergadering. Zij/Hij organiseert en delegeert de functies en taken die niet statutair zijn vastgelegd. De voorzitter  heeft een volmacht over de rekening(en) van de vereniging.

b)    De vice-voorzitter vervangt de voorzitter in al zijn functies en verantwoordelijkheden bij afwezigheid van deze laatste. Zij/Hij onderhoudt de contacten met de leden. De vice-voorzitter heeft een volmacht over de rekening(en) van de vereniging.

c)    De secretaris stelt samen met de overige bestuursleden de agenda op voor elke vergadering. Hij/Zij is verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen van de vergaderingen, stelt samen met de vice-voorzitter een jaarverslag op tegen het einde van het werkjaar. Daarnaast is de secretaris ook verantwoordelijk voor het beheer van het ledenbestand, en voor het opstellen van een nieuwsbrief met de webverantwoordelijke.

d)    De penningmeester houdt een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en de uitgaven staan vermeld. Van elke uitgave moet een onkostennota, factuur, rekeningen voorgelegd kunnen worden. De penningmeester heeft een volmacht over de rekening(en) van de vereniging

 

Hoofdstuk III: Organisatie en Werking van de Vereniging


Art. 5

a.    Iedereen kan lid worden van HAGNAYA Project vzw. Leden betalen geen lidgeld en genieten waar mogelijk extra voordelen.

b.    Het bestuur heeft het recht om het lidmaatschap van leden te beëindigen indien deze leden de werking van HAGNAYA Project vzw verstoren of tegenwerken. Na dit lid persoonlijk en schriftelijk op de hoogte gebracht te hebben, krijgt hij/zij de kans zich te verdedigen. Daarna beslist de vergadering met 2/3de meerderheid of het lidmaatschap ingetrokken wordt.

 

Art. 6: Bestuursvergaderingen

a. Het bestuur komt minstens 1 keer per jaar samen.

b. Het db stelt de agenda op en de voorzitter overloopt deze bij het begin van de vergadering. De overige bestuursleden kunnen de agendapunten aanvullen. Suggesties van een lid dienen voorgelegd te worden. Na goedkeuring van de agenda wordt de boekhouding ter inzage voorgelegd. Daarna wordt er overgegaan tot de orde van de dag.

c. Een bestuursvergadering met beslissingsrecht is pas mogelijk bij aanwezigheid van minstens de helft van de bestuursleden en moet voorgezeten worden door de voorzitter. De vice-voorzitter leidt de vergadering bij afwezigheid van de voorzitter.

d. Een bestuurslid dat niet op een vergadering aanwezig kan zijn moet zich persoonlijk verontschuldigen bij de voorzitter en/of secretaris.

e. Bij beslissingen heeft elk lid van het bestuur stemrecht, uitgezonderd de voorzitter.

f. Een beslissing is pas geldig bij meerderheid, de helft plus één, van de stemmen; bij gelijkheid van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. Bij elke stemming worden onthoudingen beschouwd als niet-uitgebrachte stemmen.

g. Indien een bestuurslid niet aanwezig kan zijn op een vergadering, kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander bestuurslid worden uitgeoefend. Dit kan om het even welk bestuurslid zijn. Ieder bestuurslid kan slechts één volmacht uitoefenen. Bij een stemming moet de vraag duidelijk geformuleerd worden. Desgewenst kan een bestuurslid een anonieme stemming aanvragen. Deze vraag wordt ingewilligd.

h. Elk ontslagnemend lid van het bestuur verliest zijn/haar stemrecht en heeft geen invloed op het minimum vereiste aantal deelnemers aan de vergadering.

i. Een stemming kan heraangevraagd worden indien de aanvrager op de initiële stemming niet aanwezig maar wel verontschuldigd was en indien haar/zijn stem van invloed kan zijn op de uitslag van de stemming.

j. De bestuursvergaderingen zijn in principe open, een bestuurslid kan mits motivatie een gesloten vergadering aanvragen. Deze vraag wordt ingewilligd. Voor de leden zijn de verslagen ter inzage bij de secretaris.

k. Op de vergadering brengen alle functies een verslag uit van hun activiteiten en werking.

 

Art. 7: Ontslagname van een bestuurslid

a. Wanneer een bestuurslid zich niet meer in de mogelijkheid acht om in het bestuur te zetelen, kan zij/hij haar/zijn ontslag indienen bij het bestuur en dit tijdens een bestuursvergadering. Het ontslag zal aanvaard worden. Het gewezen bestuurslid dient haar/zijn bestuurskaart en sleutels van de lokalen in te leveren bij de voorzitter. Het bestuur zoekt een vervang(st)er onder de leden, indien dit nodig wordt geacht.

b. De vrijgekomen bestuursfunctie wordt bekendgemaakt onder de leden, die 31 dagen de tijd hebben hun kandidatuur te stellen. Het bestuur stemt over de opvolging na interpellatie van de kandida(a)t(en).

c. Bij ontslagname van de voorzitter wordt deze opgevolgd door de vice-voorzitter. Wanneer deze laatste eveneens ontslag neemt, dient een nieuwe voorzitter verkozen te worden onder de leden van het vigerend bestuur, en dit door algemene vrije verkiezingen waarbij alle leden stemgerechtigd zijn.

Art. 8: Ontslag aan een bestuurslid

Een bestuurslid kan enkel uit haar/zijn functie ontheven worden bij bijzondere meerderheid (d.i.: een beslissing tijdens een bestuursvergadering waarop minstens drie vierden van het bestuur aanwezig is en deze vergadering met een twee-derde meerderheid beslist). Het betrokken bestuurslid moet in de mogelijkheid worden gesteld om hierover een verdediging te organiseren. De schorsing is slechts geldig als de volgende procedure gevolgd is en als hiervan schriftelijke bewijzen bestaan: een motie van wantrouwen tegen een bestuurslid wordt ingediend op een bestuursvergadering. Op dezelfde vergadering wordt er met gewone meerderheid beslist over de ontvankelijkheid van de motie. Wordt de motie ontvankelijk verklaard, dan wordt de vergadering geschorst en komt ze binnen de zes werkdagen opnieuw samen in buitengewone zitting. Datum, plaats en uur van deze vergadering wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald, die tekenen voor akkoord. Op deze buitengewone vergadering krijgen de betrokken partijen de kans om hun standpunten te verdedigen. Na uiteenzetting van de verschillende standpunten, wordt overgegaan tot een geheime stemming. De motie van wantrouwen moet worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid. Tegen de beslissing van deze buitengewone bestuursvergadering is geen verder beroep mogelijk.

Art. 9

Wie zich op een bijzondere manier ingezet heeft voor HAGNAYA Project vzw kan door het bestuur aangezocht worden ‘erelid’ te worden.
Voormalige bestuursleden worden de facto aangezocht erelid te worden.
Deze ereleden kunnen jaarlijks een erelidgeld betalen en zijn automatisch lid.
Sponsors en steunende leden zijn eveneens automatisch lid, en verkrijgen het statuut van sympathisant. Voorgaande tenzij anders gestipuleerd in contracten met sponsors.
De lijsten van de ereleden en de steunende leden staan op de website http://www.overpoort.eu/hagnaya.
Bij problemen omtrent de invulling van dit artikel en voor de bepaling van de geldelijke bijdragen door de ereleden en sympathisanten, ligt de eindverantwoordelijkheid steeds bij het bestuur.

Art. 10: Algemene Ledenvergadering

a. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van HAGNAYA Project vzw. Enkel de ALV bezit de bevoegdheid om de statuten te wijzigen. De besluiten van de ALV zijn bindend.

b. Het HAGNAYA Project vzw-bestuur organiseert ten minste één keer per jaar een ALV waarop alle leden welkom zijn. Hierop wordt het jaarverslag gepresenteerd, de werking van het bestuur geëvalueerd, de grieven van de leden gehoord en het nieuwe verkozen HAGNAYA Project vzw-bestuur voorgesteld. Op deze ALV hebben enkel leden stemrecht.

c. Er kan een Algemene Ledenvergadering samengeroepen worden op aanvraag van 25 leden (handtekeningen vereist) van HAGNAYA Project vzw of vanuit het bestuur.

d. Op de ALV zijn alle leden van HAGNAYA Project vzw uitgenodigd.

e. De ALV dient minstens 14 dagen op voorhand aangekondigd te worden.

f. De ALV wordt geleid door de voorzitter.

g. De ALV kan de agenda amenderen, na het overlopen van de agenda.

h. Alle aanwezige leden hebben bij het nemen van besluiten enkelvoudig stemrecht. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de ALV kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Dit kan om het even welk lid zijn. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. Bij elke stemming worden onthoudingen beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. Mogelijke wijzigingen van de statuten door (bestuurs-)leden dienen ten minste 7 dagen voor de ALV aan de secretaris/voorzitter meegedeeld te worden. De secretaris/voorzitter verbindt zich ertoe deze voorstellen tot wijziging bekend te maken via de website.

i. Om de statuten te wijzigen is een 2/3 meerderheid.

Art. 11: het verkiezingsreglement

§ 1. Het nieuw bestuur wordt verkozen door middel van algemene vrije verkiezingen waarbij alle leden stemgerechtigd zijn. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op de verkiezing kan zijn/haar stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen.
Er wordt gestemd voor of tegen één of meerdere bestuurslijsten. Opkomende lijsten moeten minstens de statutaire functies bevatten. De verkiezingen worden georganiseerd door een neutrale kiescommissie, bestaande uit een voorzitter, bij voorkeur de aftredende voorzitter, en een ander neutraal commissielid, al dan niet lid van HAGNAYA Project vzw, vooraf voorgelegd aan en goedgekeurd door de deelnemende kandidaatvoorzitter(s).
Geen enkel lid van de kiescommissie kan op een kandidaatlijst staan. Indien de vigerende voorzitter zich opnieuw kandidaat stelt, dient zijn positie in de kiescommissie ingevuld te worden door, bij voorkeur, een aftredend DB-lid, of een bestuurslid. De kiescommissie kan ook nog met een derde aftredend bestuurslid aangevuld worden. Deelnemende lijsten zijn degene die de voorzitter van de kiescommissie ontvangt, ten laatste op de afgesproken datum en tijdstip. Deze lijsten bevatten gegevens (naam, geambieerde functie, adres en emailadres) én de handtekeningen van de kandidaat-bestuursleden.

§ 2. Kandidaatslijsten moeten ten laatste tien dagen voor de verkiezingen bij de aangeduide voorzitter van de verkiezingscommissie worden binnengebracht. Elk kandidaat-bestuurslid dient zijn/haar kandidatuur te bevestigen met haar/zijn handtekening.

 

Hoofdstuk IV: Algemene Bepalingen.


Art. 12

HAGNAYA Project vzw heeft tot doel:

    * in de materiële noden van HAGNAYA Project vzw  leden te voorzien of hen daarin te ondersteunen;
    * in te spelen op de wensen en plannen van de leiding en leden van HAGNAYA Project vzw;
    * op aansturen van de leidingsploeg van HAGNAYA Project vzw acties te organiseren.

Art. 13

Het bestuur kan, in geval van betwisting en/of onduidelijkheid een tijdelijke interpretatie van een artikel van de statuten formuleren. Het bestuur kan de statuten echter niet wijzigen. Indien dergelijk probleem rijst, moet het bestuur dit op de eerstkomende ALV voorleggen.
Goedgekeurd door de leden van HAGNAYA Project vzw op dinsdag 15 september 2009,

Overpoortstraat 82b 9000 Gent, België
(Hagnaya, 6011 San Remigio, Filipijnen)

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here