followers 0 popularity
0
following 0
Groups
smphanquan is not in any groups
smphanquan

Các thông tư nghị định về chi phí dự toán công trình

Sep 2nd 2015 at 7:01 PM

Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng

 

Chi phí xây dựng sẽ gồm CP trực tiếp, Cp chung, Thu nhập chịu thuế tính trước, Thuế VAT. Chúng ta sẽ không còn thấy CP nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và CP trực tiếp khác trong CP xây dựng (bây giờ được chuyển sang thuộc CP khác). Tuy nhiên Nhà thầu sẽ chào thầu khoản mục chi phí này như thế nào, thanh toán như thế nào cũng là một vấn đề cần bàn trong thời gian tới.

 

Chi phí thiết bị cơ bản không có gì thay đổi, tuy nhiên khoản mục Chi phí lắp đặt thiết bị sẽ ảnh hưởng bởi cách tính giống như Chi phí xây dựng ở trên.

 

thong-tin-nghi-dinh-va-khoan-muc-chi-phi-ve-du-toan-xay-dung-cong-trinh

 

Chi phí khác trong Dự toán cũng cơ bản giống như Chi phí khác trong TMĐT, tuy nhiên ta luôn phải lưu ý nhiều khoản mục chi phí đã tính trong TMĐT thì không còn trong Dự toán (ví dụ chi phí bảo hiểm, đo lún, kiểm toán, rà phá bom mìn, kinh doanh….)

 

Chi phí xây dựng, Chi phí lắp đặt thiết bị sẽ không bao gồm Cp nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, Chi phí trực tiếp khác;

 

thong-tin-nghi-dinh-va-khoan-muc-chi-phi-ve-du-toan-xay-dung-cong-trinh

 

Lập dự toán xây dựng có thể sẽ cập nhật cách tính Chi phí hạng mục chung và Chi phí khác để giúp tính toán các chi phí như an toàn lao động, thí nghiệm vật liệu, bơm nước vét bùn không thường xuyên, .. hy vọng là Bộ xây dựng sẽ ban hành định mức theo tỷ lệ % để tính toán cho dễ.

 

Như mục 2 ở trên thì Chi phí khác sẽ bao gồm nhiều chi phí mà Nhà thầu được hưởng trong quá trình xây dựng, thay vì trước đây Chi phí khác hoàn toàn thuộc về các khoản chi phí của Chủ đầu tư sử dụng độc lập vào các công việc khác trong dự án. Do vậy các phần mềm dự toán cũng cần tích hợp cách tính toán phù hợp để có thể đưa luôn vào đơn giá dự thầu cho các Nhà thầu.

 

 

Một số nghị định chính phủ về dự toán xây dựng

 

Dịch vụ lập dự toán theo: Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 sửa đổi, bổ sung NĐ 99/2007/NĐ-CP. Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT. Thông tư 18/2008/TT-BXD ngày 06/10/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.

 

thong-tin-nghi-dinh-va-khoan-muc-chi-phi-ve-du-toan-xay-dung-cong-trinh

 

Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát XD (thay thế Thông tư 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005). Thông tư 07/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công. Tham khảo thêm Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công.

 

thong-tin-nghi-dinh-va-khoan-muc-chi-phi-ve-du-toan-xay-dung-cong-trinh

 

Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Thông tư 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 về hướng dẫn quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án. Công văn 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

 

Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 về việc quản lý chi phí xây dựng công trình. Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán (theo lương 650). Thông tư 07/2009/TT-BXD ngày 28/4/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La.

 

Theo: Blog kiến trúc xây dựng / Thi công xây dựng biệt thự

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here