haibang510

Có những hình thức lập di chúc nào?

Nov 25th 2015 at 6:36 PM

1. Lập di chúc bằng miệng.
a. Căn cứ pháp luật: Căn cứ theo quy định ở Điều 649, Điều 651 và khoản 5 Điều 652 BLDS.
b. Điều kiện có hiệu lực: Theo quy định trong Điều 651 BLDS: khi tính mạng 1 người bị cái chết đe dọa vì bệnh tật hay những nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.
Theo|Căn cứ vào|Dựa vào } khoản 5 Điều 652, việc di chúc miệng này do người lập di chúc thể hiện ý nguyện sau cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau ấy những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hay điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện nguyện vọng sau cùng thì di chúc phải được công chứng hay chứng thực.
2. Lập di chúc bằng văn bản, không có người làm chứng.
a.    Căn cứ pháp luật: Dựa vào   quy định trong Điều 655 BLDS, người lập di chúc phải tự tay ghi và ký vào từng trang của bản di chúc.
b.    Điều kiện có hiệu lực: các điều kiện có hiệu lực của di chúc.


Tư vấn lập di chúc

Soạn thảo di chúc

Thủ tục lập di chúc thừa kế

3. Lập di chúc bằng văn bản, có người làm chứng.
a. Căn cứ pháp luật: Dựa theo  quy định ở Điều 656 Bộ luật dân sự năm 2005, khi người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là 2 người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hay điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
b. Điều kiện có hiệu lực: thỏa mãn những điều kiện có hiệu lực của di chúc và các điều kiện của người làm chứng, quy định tại Điều 654 BLDS, bao gồm những người không thuộc những trường hợp sau:
-    Người thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật của người lập di chúc;
-    Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc;
-    Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.
4. Lập di chúc bằng văn bản, có công chứng hay chứng thực.
a. Căn cứ luật pháp: Theo quy định tại Điều 657 BLDS, người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hay chứng thực bản di chúc.
b. Thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng hay ubnd xã / phường / thị trấn: Dựa theo quy định của Điều 658 BLDS, gồm một số bước sau:
-    Người lập di chúc công khai nội dung của di chúc trước công chứng viên hay người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn để công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố;
-    Người lập di chúc ký hay điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình.
-    Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của ủy ban nhân dân xã / phường / thị trấn ký vào bản di chúc;
Hãy gọi ngay tới 0965 15 13 11 - 0903 481 181 để được tư vấn trực tiếp và miễn phí.

0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here