John Stevens | mmiuris

Vezmime nejaký bod, keď sa chystáte kúpiť ready made spoločnosť

Oct 21st 2015 at 12:43 AM

Ready-made je spoločnosť s ručením obmedzeným (SRO) určená na predaj.  Je zapísaná v obchodnom registri, má názov, sídlo, konateľa, identifikačné číslo a tiež splatený základné imanie. Je určená na predaj a ten, kto kúpi Ready-Made má veľkú výhodu, pretože sa vyhne zbytočne dlhému administratívnemu procesu. Kúpa už hotovej Ready-Made spoločnosti je vhodná pre tých podnikateľov, ktorým sa vyskytla nečakaná obchodná príležitosť a nemajú dostatok času na vybavenie všetkých náležitostí spojených so založením novej s.r.o.

Ready-Made spoločnosť nemá žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala a vznikla len nedávno v porovnaní s s.r.o., ktorá nejakú ekonomickú históriu už má a vykonávala podnikateľskú činnosť. Táto Ready-Made spoločnosť nemá žiadne záväzky, pohľadávky, žiadne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a podobne. Súvaha Ready-Made spoločnosti pozostáva z dvoch položiek vo výške 5 000 eur – základné imanie a peňažné prostriedky ( na bankovom účte alebo v pokladnici). Pri takejto spoločnosti by nemali v jej účtovníctve vyskytnúť žiadne riziká. Prednosťou Ready-made s.r.o je, že na jej predaj ju nie je potrebné pripravovať, nie je pri nej potrebné preverovať veľa záležitosti a preto je na predaj pripravená okamžite.

Kupujúci Ready-Made spoločnosti má stopercentnú istotu, že si kupuje firmu bez rizík. Jej kúpa a predaj preto prebiehajú veľmi rýchlo.

Za Ready-Made spoločnosť je možné konať okamžite po valnom zhromaždení, kde je odvolaný súčasný konateľ, je zvolený nový konateľ a po súhlase na prevod obchodného podielu. Valné zhromaždenie veľakrát nie je nutné a odvolanie sa vykoná pomocou notárskeho zápisu.

Pri zakúpení Ready made sro môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi.
Na Slovensku existuje momentálne veľké množstvo spoločností ktoré ponúkajú Ready-Made spoločnosti, založenie sro, akciové spoločnosti a iné.

Pri prevode spoločnosti je možné okrem zmeny konateľa uskutočniť viacero ďalších zmien, medzi ktoré patrí zmena mena, sídla, zmena predmetov podnikania, prípadne zmena konateľov a spoločníkov. Pri samotnom prevode Ready-Made spoločnosti je potrebná účasť všetkých budúcich spoločníkov a konateľov spoločnosti, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti, ak by bola nadobúdateľom právnická osoba, je potrebné doložiť výpis z Obchodného registra.

Výpis z registra trestov ak konatelia nebudú občanmi Slovenskej republiky ako aj doklad pre nové sídlo spoločnosti, ktorými sú súhlas vlastníka alebo nájomná zmluva je potrebné doložiť najneskôr do 15 dní od dátumu prevodu spoločnosti.

Charakteristika ready-made spoločností

  • majú oprávnenie na výkon širokého predmetu činnosti
  • majú pridelené IČO a sú zapísane v obchodnom registri
  • sú založené výhradne za účelom predaja a nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, nemajú žiadne záväzky a ani pohľadávky
  • ich základné imanie je splatené v plnom rozsahu 5000,- EUR
  • sú pripravené na okamžitý prevod na nového majiteľa
  • za rok 2015 sú oslobodené od platenia daňovej licencie, keďže ide o spoločnosti zapísané do OR až v roku 2015
0 comments
Please to comment

sign in

Username
Password
Remember Me


New to IM faceplate? join free!

Lost Password? click here